92 newspaper roznama


Canvas-back-n Patonl d (alt. Maghalinhinan-v-To take turns; alternate; exchange EIxqluisite- a-Mai na; llaganlda; gala;}'a I Lagot-n-Draughit; swallow; tragus; potion Pagano-n Pagan. Fragment-n-Piraso; baha gi kapiraso - Sea coast n Baybay dagat. Chatperon-n Ang matandang babayi nataga, ingat sa, mga, (alaga, na, nasa" Assertor nt Aug nag aalalay: uagsab~i; M7I ahinog-v-To ripen mnature; inellow. De-n-n Yunkib. Reverential-a Magalang: mapitagan - happy. dispetuse; observe. taruibin; itulot. MAK Tertian-n-!Qakit na humnihimpil at buma Shrewd-a-Matalas tuso matalino; marunon gShrewish a-Nauukol sa, bungangoaan. Lunge-v-ltulak. Reward-v-Gantihiui. Magp ataba-v-To fatten. Pettish-a Mapootin lkaisang-libo-n-Thousandth. Flaw u-Lah~ang; sala, pintas-, lam at. Pagwawu aksi u-Separati(o tll ivisiion; ctulling reflusal: lnegarion. Delighit n-Tuwa: ailiw:iniam luigod; lasap; Practice-v-Magsanay; gamitin. Redeem-v-Tubtnsin tnumubos lianguin Maid-n-Dalaga, alilang, babayi. FET Out adv.-Sa labas, labas38, Page  282 Mianigid n Trower. Reprenhensible a Dapat sisihini. bin DR maliwanag. f erent, Fisticuff n-Sanipal 6 suntok nug komay. Cauterize v Pasuhin. Peanut n Muini. Orasion-n-Orison, even; eve. Panibagong paghabangon n Rebuilding; Melod. Buto no pay pay-n-Scapula; shoulder Manulnit v Ibigny nt kalayaan saalipin. Kumpuinihiri-v-To recompose; mendl; Jay n Tawong bukid. balang apat na taon. tumnalon; laktawin. Circular n Pahox-,ag ng isang lbagay. LAD Mis interpretation n Mali sa pagssaysav IBinuili-a &l p. p. Polished. quadrangle n Anomang bagay na inay Seethe-v 1~umulo. sainpalatayanin; hinagap. Close-a-Tipi miasinsin; inaratr:ot, mait ipid kuiripot; mahigpit gi pit. Kautalan-n-S~,ammering: stuttering. A-nayad-adv.-Softly delicately. 90 1lfnada ava -(ecievi ng-,ecei viln, naanlay- dedication dedication. Apo nt-Grand child; (lescondlent. Common-place a Karaniwan. 242 headguiarters-headquarters.-hitase-hiaste. Remittent a Titigil at muling, stisulong., 130 suga-thether tether.-siihol bride bribe;- subordination- subornation.-suklani- dispicable-despicable, Anino-n-Shade: shadow:. Upo n Seat; sitting. obstacle- difficulty. Holhol-n-Howl; crv of horror. Signor n MagiDoo, sefior. petition; doing in any way. Loob-a-Interior. mali wantam, Naughty-a Masa ma: maharot: malikot-. Ataul-n-Coffin; ca ket. Tlhank-n-Pagpapasalamat. Cacao-n-Cacao; Puno DA cacao. Fail-v-Mamatay; kurnulang: buniawar,, Kilikili-vn Armipit. stability; duration; durance; minute; ao, datapua,t, maminsanminsan ay ttunog ng parang U. Rightful-a-Ayon sa katowiran - concerning. Lumalo-v To exceed; surposs; excel; -foolishly. laborer. Maglibang-v-To sport; rest, live at ease;, Mate v Parisan. S'alain v To strain; filter. tifltakbo; Border n Gilid; tabi; wakal. hari Gxreen-n Kulav -verde. Kilig-n-Shrug. Piglabigla a-Unexpected; surdden. Laborato ry n- Labatorio. so yungib; miayuugib. co-ersion. Oven-n Hurno. Jilt-n- Babaying salawahan aug loob. Lumaki-v-'l'o swell; increase; aggrandize; useful. Clewnr Bola rig pisi. magdiscuirso - Enjoi-i'-Ipig-i )Ilii;' i pagniiasaki t. })u miala; maubilin magbawal. Kaupahan-n-Wag~es paymnent; ee;salary. Ang~elo-n Angel. ham-l JDahilig na lupa-n-Declevity; slope; Diffuision-n-Pangpaparami; karamihain;paghubuhios. Precursive-a Mauna, Kell n Puit nA sasakyan. Print-v-Maglinibag ikintal kintalin. Fore close v Magtuios iwaksi. Balawis a-Hot beaded; quick tempered. 100 pagiiwan-abandonm tnait-abandlonment.-pa~giyak-corying-cryinig-pagkabalisa res Ikailangan. Stolid a-Mapurol aug isip. Frolic a Masaya. Labing dalawa-n-Twelve. Exhaust-v Ubulsin uimubus; tapusin. 1EP:304 Adroit a Matalas; tuso. Celestial-a-N~auukol, sa,!-insik:' Ciant v Magsalitaan; inakipagusap. Tile-n-Tisa; bibinga. Whole aLahat- huo; ganap. Purse n Bulsa bulsikot. Low aMababa hanmak mabababw; paslit; walang pinagaralan. Tetotally-adv -Lahat lahat: lubos Knew-v imp. Hot bed-n-Punlaan. 334 tater-tatter. Gutomta-Hungry; Culpa-n-Kasalanann sala. bewail. loob. Map~aghati-a Antiphatetlhic; irritated. Finding-n-Paghanap; pagkain paghatol. open hand. Balikin v-To verthrow; reverse; overturn; crush. Spirit-n-Kaluluwa; tianak: diwi. G race n Ihulog, ang gracia. ditionial promise. Magsalaghiati-v-To resent. New-a-Bago; sariwa,. Mlapansin-v-To feel; note; understand; Sweep-n-Lawis; walis. Dowel-n-Pakong kahoy. Dwarf v-Pandakin. Lihlisan-v-To evoid shunil esc ape. I woo Kupkupin-v-To aid help, succor; protect; palabuin. PRU Totter v-Gumiraygi ray. Kakulaiikan-n-Lac~ing: - defect-. nu& lob. Pumayag v-'To concede; permit: allow; tawo. salma walang puri; katakot takot Walang hanganan-a Unlimited; bound away conIgest. Co ordinate v Magkaisa. gully. vaunt. 19 Maroon n Kayumangi. Masquera(le v Magtago ancg niuklia. Maniansagi' To spiot. Victoria-n V ictoria. Squawk-v Utnuivak. Blond n Tawong maputi at magIanda U~nneigborly a-Di marunongy naki pagrkapwa tawo. Adulterate a May halo. Periwig n-Buhok nia postiso. restitution reintegration. lansang. Hindi man-adv.-Though; notwithstanding. peaceful: courtious; eonlfidentinl;quiet; sickening sweet. Baog-a- Barren; sterile; unfruitful. Precept n Utos; talunton. Magkaibigan-v Friends. Escnandlalo-xScandal. Apoy-n-Fire; conflagration. Squandler- rGuinas'ta; gastalijiu isbg-11(r Twanig n Tunog ng kuerdas. Languay-n,Beetlenut box. Beholden-a Kailan~gan. Anak n-Child (descendent; off spring; Otensible a-Maliwanag. Sam palataynnin v-To believe, credit; giv - Calk-n-Pasakin; tasakin. Craniium-n Bao ng ulo. Pane n-Cristal nk bintana. Rufinon tRufus. Kakilakilahot-a-Horrible awful; monstrous, terrible; horrid dire diireful: Count-n-Bilang,; kabi angan. Isurot sa isip~v-To suggest; hint; Suhulin-v-To bribe; suborn. For get-v Mabimutan;' pnbayaan. Bearable-a-Makatitiis. overflow. Sagpangin v To snap; bite quickly. unahiaba. Kab~uyaan n-Satiety;saitiation ~satisfactiomit hel omre lost. hiawan hayag. Fuud-n-Pundo Ipuhunan; tinda. Major-a-Malaki pa. chink flaw. Affiniity%-n-P agkak~amaganiiak dahil sa I mprovident a-Pabaya. Pumatdy v-To kill; murder; assassinate. Lalo-adv.-Nlore. Disheveled-a-Walang ayos magubo; guIsot Sagawinghilagaan-adv.-Northerly;northward. Enforcement-n Pagpilit. Chocolate-n-Sikolate. Rheumatism n Rumatisnio Recreancy n Karuagan. Discharge r& Pagkukumpil. Buitton -v- Maghutones. Legislantive-a.-N ann kol sa. kapahingahan. Parade n Procession. 1luluw a. Riff raff-n-Sukat manka tawujng hamak. Kawalan rig interes n Sangfroid. Inner most a-Kaloob looban kai l)uturan. Fatalism n-Kamatayani. Issae-v-lkalat. Repugniant-a- Masusuklarnnmaiin mariinia.ii Progress n Pagbuti. luhog.- panialangin; daing Mansahan-v-To stain; spoil; blur; blot; Pagtitipani-n?-Notificationi; agreemneiit;an Interlocution n Salitaan. Sang daan n-One hundi(red. Neophyte-n-Ang bagong -nagaaral; ha Babaying alila sa bahiay-n-House keeper. Disrespectful a Bastos; tanlpalasan; \valang galang; walang hiya; nlasama. Serf-n-Alipin: talisnyo. Host-n-Ang may bahay may visita Stone-blinid-a —Bulag. Tale bearer nITa won g mapagsumbonig; Dagok-n.Blow; cuff; knock. Ink v-Pahiran n-g tinta; lalagyian ang dissuade. Bond-a-Kuloug preso. overpower- crush; enthrall. Untimely-adv.-Labas sa panahion. Former-,n Ang unang ang (lati. Awake-a Buhay aug boob; gising; matalas aug isip. deceit. Undersell v-Magbili ng wiura pa kay 6 ng-ipin. 1palagay sa loob v-To put within. Prevailing,-a Malakas karani wan. whole, candidl, just,, entire, faultless. venliness, impurity; lewdness; ugli Stringent-n Mabagsik; mnasungit. Saddle-n Siya ng kabayo. benefaction. Mlaaga-adv.-Earlv; soon. Devobution n-Pagbalik pagsasauli. Depend-v-Sumabit inabitin: humilig. Irrecoverable a Di mnakababawi. Despoliation-n-Pagkasira: paglansag. I Tmpog-nCff.~lision; encounter; clash; Asa] bata-n-Actions of a child. Kiss,v-Humalik: halikin: humiagkani. Beat-n-Palo; suko. Dalisayin-r-To cleanse; purify; refitie; Brow n Noo. proper; fit. Torpedo-n Torpedo. Kilap n-Splendor, brilliancy, gloss; 1 ustre. abol ish, ous"t - Bristle v Tumutsang. Lango-n-Drunkard. Pagdaka; karakaraka; An-a sang, isa sang. Emulationun-Hiling ng loob..Emuls ion-n-GamotEmulsive a Makalalambot. Revel n Aug lurnalaban sa, sarili nivang: Nankangan inag-v-To be transparent - ID ous8, ~closefisted or cordid-: act the Mlagsniok v-To hiccough Pagitan-prep.-Among; between. Yari-pro. Maturov-To teach; educate; breed; g'enKakupinan-n-Slowness; laziness: in io- erosity, largeness- of, heart. Submission-n-Kapakurnbabaan; pagsunod; pagsuko; pagkaayon; kalambutan nk loob. Mag utos parang may ari-v-To master mourning. Negative a-Magkaila. Mlapagpatuibo-a-Feitile; profitable. Bemnoan-v-Dumaing. Louisa n Luisa. Stampedle-v-Tumakbo ang aianada nang 'Wimble-n-Panoghutas\Vin v Manalo magkamit. 1 pagdiwag v-To shout; huzza; applaud. Huag ipagkaloob-v-To refuse; deny. Flay-v-Bayuhin magbayoFlea n-Hanip; pulgas kuitong aso. iudvok. Come up v-Pumnanhik; Umahon. favor.. PAG Terra firma-n-lDlpang matigas. IDist-v. iimp. Ungula nt Paa; kuko. Utnitim v-To steal; peculate; pilfer; Inlay-v Magiing bote. Pagka ayos sa matowid n Justification; Glnd-v-Aliwiri pasayahinj. insolent; impudent boastful; Insipidity n Kakulanglan nrg lasa. nk panahon. living; inhabiting. Chintz-n-Sita. Ipahatid-v-To send an escort; (dispatch; Kaisirnang tinatangap nPrejudice; inutrv; detriment; damage- dishonor. Pauiinirangpuri n Slander gossip backbiting. Candle-stick-n-Ti rikan ug kandila: can - i Banner n Bandila; bandera. Suimibol r. To sprout; bubble spring; Solicitation-n-Daing; hingi; panalangin; Wala sa capanahunnnt-a-Abortivye, un Statebhouse-n Bahay -ng gobierno. Tarukin nk isip-v-To comprehend un(lerstand enter the mind. Shall v-Kailangan. 6uileless a-Walang daya. Shoot-v-'Bumaril; umusbong. Page  193 Banban_~in-i. Rlesound ti,-umnunog; uinalalad. U'mindayogvi-To oscillate; vibrate;move. Sin-tttering n Kaunting karunuing-an. 87 imatapa g atressive- agressive. Splashy-a iMatitilanisikan. Mansuhin-v To tame; domesticate. Refuvee-n-Angr tumnekas Rope v1 Talian no lubid. Takdaan-v-To determine: distinguish Crossing n Krus, Grown-v. p. p.-Tumubo na; nakattubo Avail-v Ganapin: gumanap, thickset, corpulent Savor v.Lasah in; mnalasa. Pagkasalawahang loob-n-inconstancy; Stain-v-Mii~~sa: tigmuak tiuia duinmi. Rally-n- Katipunan or nourish plants. Sakob-n*Buokram. Wont-v-Hin di magawa. Nib n Dulo ng p luma. enter into a conversation. Sa hulihan adv. Unwieldy-a-Malaki. Mlagpala16-v-To boast; (Irag;l bully; be Grub it Uod. Lupang patag-n-Prairie; plain: level Choir-n-Coro. Help meet-n-Asawang babayi. bashf ul; shy. Pagsulat-n-Writing. reach,.Duimhau-r-To stain; polute, soil, dirty, 8atin-it-Kayong. ayon sa gramatica. GUM Tap iasan-v-To (-tt slantingly or on a Malapit;I iakipot; niakit id. Dodge v Umilag mawala. For conj.-Para en4:,nang. Rang v. imp -Tumugtog; tinugtogRange-n~raludtod; hilera tayo. Bulaybulay-n-IMieditation: contemplation. Tulisan sa dagat-n-Pirate, corsican - Collectively adv. Carolina n-Caroline. Mutuality n Pagkakaayon. Kalub)ongnCover; covering net. Fish hawk-n-Limbas. -xi ~ AwArA A, A maisaklap, contusion. Kasanryain-Patc aIbilitv; aptitude. iba. Ovter coat n Damnit na pangibabaw. G —enerate-v-Paramihin; gnamawa gAwa. MX'alimbagi-v-To stampJ; print. Size-n-Laki, Pop v Pumutok. Flung-v. imp. radiate scintillate. Maniaanig-v-To wonder; stare. PFam ahin-n-Superst-ition.Panuakpakn-Addition; lean to; wing. Lupit-n Sternness; harshness; cruelty; inhumanity; rigor; moral depravity; inclemency. mahigit. Walang kasama ad. Garnish-v Gayak in pa ti. Blunuhan-n-Fish corral; place of wrestfiug. that which is planted. A id-n-Tulong: anduklia, abuloy; paghjibik; sakiolo. Ordlination-n-Pagpili; paghalal; kautusan; pagutosOrdna nce n Kasangkapan ng liukbo. I n(irect-a Hindi mnatowil.- hindi talpat; follows. Page  57 IListahian ng mga tawong tumiatahian Annihilation t'-Faglipol: pa gpapalipol Guang-n-A hollow spot; in wood. Siniless-a Walang kasalanan. Wreak-v-Hapisin; gawin. Fireside-n-Tabi nk pinag aapuyan. Beneficence n Kagandahan ng loob. Lionessan-Bahaying, leon; inalinig leon. Prepay v Magbnyad inuna. Official a Oficial. lBianan-nt-Father or Mother in-law. Eye witness-n-Saksing nakita aug nangyari. Manakit-v-To liurt- wound; offend. Piirang bato a StonDr. Paroodin-v-To go after; sendl. CHII18(h Declaim-v NMagtalumpati; inag~afita sa Ridden-?,. Kasintiio;aliini'an-n-ljyiing: untruth' false Masuwayin-a-Obstinate; obdurate; stubborn conceited. Remedial-a-Maga gamutin - Backwoods n-Gtibat. Kul av-iuoaBoclrd ITA, Potter v-Gumawa nik tapayan. LAT Pagpatawad-n-Quittance;- pardon. Efficient n fusto mangyayari. Gorge-v Lanmunin. Coercion n-Pagpilit: hibo, da'VaI. nialakas; nialaki. News paper-n-Pahayagan; diario; (dahon. Paligid-adv.-Abomit. Spark v-Mag lingas. niga. Pagdaraan-n-Passing; review. Spa-n Cebul; btukalani ng tubig na, may Draggle v Basahin at bilahin sa bupa. Isang kisap, mata n An instantr lengthen; endure. Maggalawtv-To move; traverse. injurv; miscthief. mnhubo;un set Sun setting-n Pag lubog nl araw Supplication n Daing panalargin. unyon. Testily-adv. plumip; fat obese. Oe~nlist-n-AMangiagamot n& mata. iMatninsanminsan advi.-Now- aund then,sotnletinmes; fromn timie to time. Acute a-Matulis; nmatalino; matalas. expand: enlarge; amplify. Sastre:n-Tailor. Prospectus-n -Plan o. value; valueless: worthless. Sarap n laste; relish pleasure; sweetimess, (lelight gratification. mnenial; slavish. Humorist a Ta-wong muapagsiste. Kaho-n Corp ral - mar; seduce. Ereosote n-Kreosote. Judlicial aNauukol sa huikoin. Influence n-K apangyarilan. mangtunut-nit_ Gapasan. Ac.iieve v Gawill: tapusin. Unsayanin a-Rickety; chaffy; without 1 lluminatiton-n-Pagpaliwaafag ilaw. Walang galang adv -Peevishly; inmpu. Kadalain-tyhatian-n),-Grief; (lisgust: abh~or-; Door way n Pintuan. Fortieth-n Ang ikaapat na pua. P uIu tonig n- PlIatto on. Opaque a Madilimn di mnaaninag. Ano ang (lahilan-Since when; why; what Cue n Buntot nk insik. salahiula; marunii. Bite-v-Kuma~gat; kagatin. kadalangan. Mlatatakut-in-a Fearful, tim-orous; timid:1 Cigar n-Tabaco. natured. heaven's sake. w Kapangitannu-Ugliness; hi6de otiisn ess: Mlaagaw tulog c-To doze: nap; he ilabatidvc-To unilerstanid, hear. lPendulous-a Nakasabit; nakabitin. closen ess. Saracenic-Seracenical a Nauukol sa Arabia. U mabulov v-To assist; hielp, aid, support: BRE Flux nDurni; tae. Side ways Side wise-a-Patagilid. Harry-v-Nakawin magnakaw; manidait. Taff rail n Gawing likod ug sasakyan. -dapat magalingin nepectable respectable.-dapat Da-vap —n-Lime; lemon. Saline-a-May kahaloug asiu. -Tanghali; gabi na. Transitiv-e a \Iqgd~araan. )Matnhitiiatn-v-To found; furnish capital. Here adv. Budtget w-Allg Payoiig at anug lalliau. Suki n-Customer patron. Countless?t li makabilang. Agree v Miagkaisai; urmayon; pumiayng;~z shorten. Gamot na may hialong apian-n Opiate. Snail-paced-a Maralian na nmarahan. Panglaw-n-Gloom; sorrow; grief; sadness. Hove imp. pulin. Circunispection-n K a hi n hIi nan bait Sumniikat aug, araw r- To rise (per, to the Perjury n Kasinunkalingaii. Wool-n-Balahibo ng- tupa. Concuirrent aNanukol sa, salitaan 6 Doble. M argarette-n- Margarita. admoni~sh; forward; premeditate; permi-onish; havea notion. Paglipol-n-Extinction; destruction; extermination abolition. Butterfly-n-Paroparo. 6Gibang-a-Reelii-g; staggering. Unchaste-a Marumi. kumpunihin; ayusin.. Cremation-n-Pagsunog ng bankay. Learn more about creating RFOC enhancements in the new CBRFOC Instruction Sheet. Sipiin-v-To compile; copy. malice conjecture. Mag isda-vTo fish. 346 uun-un-a prefix.-unap-unapt. Batugan-adv-Lazily, indlolently, tardily, Blight v-Sirai. Pagkakasira-n-Disc~ord: variance; misunderstanding; disunion, corruption; pollution. Kawalan DA galang-n-Incivility: imnpudence; disrespeot, inattention; lack Phonic aNauukol sa tunog. Ti bay na Iloob-n-Fortitude; forbearance; Victoria-n VictoriaVirginia-ii-Virgin iaYre neo-n-Jra-.Yrene-n-Tren e. Eminence-n-Kadakilaan; karilagan; karangalan. Asaniasani n-Anxiety; hankering: an. Ainputate-v-Putlin; pugotin. Factor-n-Katiwala;, bahagi Attainment-n Pag aahot; pagkakamtan' Mis mIanlage- Mlamahlala ng masatma ' balat Dwel v Tumira; manahan; tumalhan. Pagbanalbanalan-n Hypocricy. Determination-n-Pasiya. need; lacking. n& pandirigma. paglaki. QuItadrill ioni-n-lsaugyuitammg angawangaw. PAB Ale sa pakinabang-n Step-mother. Plash vTurnilansik ang tubig. Ravager n Maninira. Tamlay-n-Indisposition; sorrow; down irritate; offend; excite; contendl; Insular a Insular. Pall iga-a dtr.-Horizoni tall y. Lower miost a Kababababaan. rancor: grudge. Litang-n-The spreading of a ladder Postal a-Nauukol sa correo. Foundling-ti lUlila sa ama. Distress v Pahirapin. Readyv a Mssi pag, matalos: matulin;- niaagap Datatalaga. Pagbabalita-n-Narration relation; notification reference: telling of news. Cynic Cynical a-Masunnit. Kumagat-v To bite; gnaw; nip1.) negligence; carelessness. Crazy man-n Tawong ulol. Tumnalima-v-To yield; submit, obeyN. Bandy v-Magbanda. noise. (lecree; rebiik&" Busugin-v-To satiate; fill with food, Dying a Namamatayv naglihingalo. Huli ng sasakyan dStern. Pagkagalit-n-Anger; rage. hangin. loob: magandang loob. lisa-tisa adv.-One by one. Nialipos-v-To b~e full of. Septuple a Makaipitong duble. Shoe maker-n Mangagawa nk sapatos. Henrietta n-Enriqueta. halobaybay tunsoy. Dalangin r To petition; entreat, pray I iniahon n-Modieration; forbeacra-nce; p1-ui a quarrel. hastily, right away; presently. M~asagana sa dugio-a-Sanguine. Particle-n-Piraso, kapiraso; kapiran~ot - ng sulndalo. Point blank-a Matowid; maliwng Aba Po (anq) Prayer to the Virgen Mary. Na luluflan-a Containing- having. Trhickness-n- Kakapalan; kalaputan; kasinsinan. May daya-a Counterfeit- false; cheating. Lamp n-lawan lam para: ilaw. Katamntaman-a Sufficient; fit; proprotional. Mis send v Mamali sa pagpadala Hugasing-v-To wash; lave bath. Alum-nt Tawas. hankin. Pinagkasund nan n Agreement reconici Iiation. In voice-v-Li stahin aug im Ia( baay sa sangkang patubigani. Tirahaii-n-Habitation: abode: louse; T~weak v Pindutin; kurutin; purnindot; should be avoided. Pagsabunot-n-t'lucking out. Vise n-Pangipit. Hostile-a-Galit Alienation-n-Paglipat ng pagibig,; kanfluIan. Discredlit n- awalan DA paniniwala; kakulangan nft paniniwala. Surnala v To miss; fail, violate., be deficient; be guilty. Compound n Halo; lahok. Korona-n-Crown; diademt. Luxurious a Sagana; malago, Imusto. pagbukod. Mettlesonme-a-Malakas-ang loob. Bravery n-Katapan gan; dahas kapangahasan- tining ng loob. For bearance-n-Tigil; pagh-impil, katimtiman; hinahon: kahinhinan. Galley-n-Kosina ng sasakyan. Stationary —a Firme; mnatiba y; hin~di magag.alaw - Walang buhok a Bald; baldheaded. Hindi mabahagi-a-Invisible. Godliniess-n-Kaliniisan rn~ kalultia; kapu._ gagarin. outcry; clamor; hootL IrreMediable aDi magagaling; sira. Liwag-n-Dela'y. Damp a Basa' halumigmig; lamig. Nakakalakip-adv.-Jointly, unait edl v;